Acasă2023-11-06T12:23:53+02:00

Primăria Comunei Borș, județul Bihor

Ultimele anunțuri

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
BORȘ, județul BIHOR

sat Borș, Strada – nr. 200, Cod postal: 417075, județul Bihor
Telefon: 0259 316 155
Email: [email protected]

Orar de functionare: luni-vineri 8:00-16:00
Program cu publicul : luni-vineri 9:00 – 13:00

Transparență decizională

Buletin informativ


Articolul 5 din LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 • a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 • c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • f) programele și strategiile proprii;
 • g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 • h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 • i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute mai sus. Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

 • a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
 • b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spatii special destinate acestui scop.

Monitorul Oficial


Monitorul oficial al unei localități are rolul de a asigura transparența, accesibilitatea și comunicarea eficientă între autoritățile locale și cetățeni. Acesta poate conține anunțuri și comunicări legate de hotărârile și reglementările adoptate de consiliul local, ordine și dispoziții emise de primar, anunțuri publice, licitații și contracte publice, bugetele anuale, modificările fiscale precum și alte informații oficiale legate de viața comunității.

Monitorul Oficial al localității este structurat în următoarele secțiuni:

 • a) “Statutul Unității Administrativ-Teritoriale” – conține reglementările ce guvernează structura și funcționarea unității administrativ-teritoriale.
 • b) “Regulamentele privind Procedurile Administrative” – include regulamente care descriu măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive.
 • c) “Hotărârile Autorității Deliberative” – aici se publică actele administrative ale Consiliului Local sau Consiliului Județean, cu caracter normativ sau individual. Include și Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri și a hotărârilor adoptate.
 • d) “Dispozițiile Autorității Executive” – secțiunea unde se publică actele administrative ale primarului sau președintelui consiliului județean, cu caracter normativ. Cuprinde și Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și a dispozițiilor adoptate.
 • e) “Documente și Informații Financiare” – asigură transparența în ceea ce privește bugetele locale, conform legislației în vigoare.
 • f) “Alte Documente” – include alte documente relevante, conform legislației, care nu se încadrează în categoriile de mai sus.

Consiliul Local


Consiliul Local este organul de decizie și reprezentare la nivelul unei localități, jucând un rol esențial în administrarea publică. Acesta este format din consilieri aleși prin vot democratic și este condus de un președinte, în general primarul.

Activitatea Consiliului Local este diversă și complexă. El elaborează și adoptă bugetul local, stabilind prioritățile de dezvoltare și alocările financiare pentru serviciile comunitare, infrastructură, educație, sănătate, cultură și sport. Consiliul Local hotărăște privind taxele și impozitele locale, asigurând resursele necesare pentru funcționarea și dezvoltarea comunității.

Totodată, Consiliul Local adoptă regulamente, ordonanțe și hotărâri cu caracter normativ pentru comunitate. De asemenea, supraveghează activitatea primarului și a aparatului administrativ al primăriei.

Consiliul Local joacă un rol cheie în stabilirea direcției strategice a localității și în asigurarea transparenței și eficienței în administrația publică locală.

Achiziții publice


 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Centralizatorul achizițiilor publice – fiecare autoritate/instituție publică va publica o situație trimestrială actualizată în consecință privind contractele de achiziții publice și execuția acestora, cu o valoare de peste 5.000 euro.
 • Contractele de achiziții publice cu valoarea de peste 5.000 euro – fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, va publica contractele de achiziție publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice și cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare autoritate contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidențialitate, nepublicarea pe site-ul autorității contractate va fi motivată.
 • Documentele privind execuția contractelor: declarații de calitate și conformitate, procese-verbale de recepție, ordine de plată

Declarații de avere și de interese


Declarațiile de avere și de interese sunt instrumente esențiale pentru asigurarea transparenței și integrității în activitatea publică. Ele reprezintă modalitatea prin care persoanele cu funcții publice își dezvăluie veniturile, bunurile și interesele, pentru a evita conflictele de interese și corupția.

Declarația de avere cuprinde informații despre veniturile, proprietățile, investițiile și datoriile unei persoane, precum și ale familiei sale. Aceasta ajută la monitorizarea activelor și pasivelor functionarului și ajută la prevenția actelor de corupție.

Declarația de interese, pe de altă parte, este menită să evidențieze orice potențial conflict de interese. Aceasta include informații despre participarea la societăți comerciale, organizații non-profit, contracte cu instituții publice și alte interese care ar putea influența deciziile funcționarului public.

Raport Anual Legea 52/2003


Legea nr. 52/2003 din România se referă la transparența decizională în administrația publică. Aceasta prevede că  instituțiile publice au obligația de a consulta publicul și de a informa pe larg despre proiectele de decizii administrative.

Raportul Anual în conformitate cu Legea 52/2003 ar trebui să prezinte o sinteză a activităților instituției publice în privința transparenței decizionale. Acesta ar putea include numărul și tipul de proiecte de decizii pentru care s-a solicitat consultarea publicului, modul în care aceste consultări au fost efectuate (de exemplu, prin întâlniri publice, consultări online etc.), răspunsul publicului și impactul acestor consultări asupra deciziilor finale.

Raportul ar putea evidenția și problemele sau provocările întâmpinate în procesul de consultare și ar putea propune măsuri de îmbunătățire a procesului.

În concluzie, Raportul Anual pentru Legea 52/2003 reprezintă un instrument important pentru a evalua și a demonstra nivelul de implicare a cetățenilor în procesul decizional al administrației publice.

Site realizat de Infomed Pro

Go to Top