Regulament de Ordine Interioară

Comuna Borş, ca autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite prinLegea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din Primar, Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al Primarului, denumită Primărie. Ea duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, exercită prerogativele conferite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale colectivităţii locale.

Vezi R.O.I.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local

Vezi regulament

Regulament cu privire la organizarea pășunatului

Și exploatarea pajiștilor și al pășunilor pe teritoriul administrativ al comunei Borș

Vezi regulament

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului

Vezi regulament

Regulamentul de salubrizare al Comunei Borș

Vezi regulament

Regulamentul privind normele de gospodărire comunală

Vezi regulament

Regulamentul privind reglementarea traficului greu in Comuna Borș

Vezi regulament