Petiții

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Petitii

Solicitant

Pentru a completa petiția alege Tipul utilizatorului

Tip utilizator

Persoană fizică

Nume si Prenume
Nume si Prenume
Prenume
Nume

Persoană juridică

Nume si Prenume Reprezentant
Nume si Prenume Reprezentant
Prenume
Nume

Conținut petiție

asigurați-vă că vă exprimați punctul de vedere într-un limbaj clar (ce susțineți/a ce sunteți împotrivă, ce ar trebui făcut și de ce, etc.).

Documente care insotesc petitia

Maximum file size: 10MB

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererii mele.