Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017

Nr. CrtDescriereDescarcă
4Aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 DESCARCĂ
5Aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 DESCARCĂ
6Numirea membrilor Consiliului de administrație la SC ORADEA EXPRES SRL DESCARCĂ
7Stabilirea îndemnizaților membrilor Consiliului de administrație DESCARCĂ
8Aprobarea PUD DESCARCĂ
9Aprobarea PUD DESCARCĂ
10Aprobarea PUZ DESCARCĂ
11Aprobarea PUZ DESCARCĂ
17Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice DESCARCĂ
18Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici DESCARCĂ
19Modificarea art.1 din HCL Borș nr. 73 din 2014 DESCARCĂ
23Aprobarea contractului de mandat, a obiectivelor și criteriilor de performanță DESCARCĂ
25Clasificarea unor drumuri de exploatare în categoria de drumuri DESCARCĂ
26Demolarea unor construcții proprietatea publică a comunei Borș DESCARCĂ
27Concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2000/6650 mp DESCARCĂ
28Trecerea terenului în suprafața de 195/3878 mp DESCARCĂ
32Adoptarea propunerii Consiliului Local DESCARCĂ
36Modificarea și completarea HCL nr. 35/2016 DESCARCĂ
37Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate DESCARCĂ
38Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate DESCARCĂ
39Aprobarea acordării cu titlul gratuit a produselor medicale și otopedice DESCARCĂ
41Repartizarea locuinței de serviciu DESCARCĂ
43Implementarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație" DESCARCĂ
44Reactualizarea documentației de urbanism DESCARCĂ
48Aprobarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
49Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2016 DESCARCĂ
50Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2017 DESCARCĂ
51Acceptarea transmiterii prin donație a suprafeței de 112 mp DESCARCĂ
52Aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere DESCARCĂ
53Actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public DESCARCĂ
55Aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere DESCARCĂ
59Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație DESCARCĂ
60Numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu DESCARCĂ
61Aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 1640 mp DESCARCĂ
64Aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor DESCARCĂ
65aprobarea participării și a contribuției Comunei Borș DESCARCĂ
66Aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în CF DESCARCĂ
67Aprobarea PUZ DESCARCĂ
68Aprobarea PUZ DESCARCĂ
70Aprobarea numărului de asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap DESCARCĂ
71Acordarea titlului "Cetățean de onoare al Comunei Borș" DESCARCĂ
73Aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor DESCARCĂ
74Aprobarea Planului de Asigurare cu resurse umane DESCARCĂ
76Aprobare contract de parteneri privind înființare învățământ profesional DESCARCĂ
81Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
82Aprobarea împlementării măsurilor dispuse de legislația specifică DESCARCĂ
83Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 DESCARCĂ
84Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 DESCARCĂ
85Aprobarea execuției bugetare la 31.12.2016 privind bugetul comunei DESCARCĂ
86Atribuirea temporară, în folosintă gratuită DESCARCĂ
89Aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică DESCARCĂ
90Aprobarea PUD DESCARCĂ
91Aprobarea PUZ DESCARCĂ
92Numirea d-nei LATA CAMELIA ADRIANA DESCARCĂ
93Numirea unor membrii în cadrul Consiliului de administrație DESCARCĂ
97Stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență DESCARCĂ
101Stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local Borș DESCARCĂ
102Reîncadrarea personalului și aprobarea coeficienților DESCARCĂ
103Trecerea unor terenuri în proprietatea comunei Borș DESCARCĂ
104Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafața de 3125 mp DESCARCĂ
105Transmiterea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul DESCARCĂ
106Acordarea unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul DESCARCĂ
107Reînoirea unui drept de folosință asupra terenului în suprafață de 25 mp DESCARCĂ
108Reînoire dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul DESCARCĂ
109Acoradarea unui drept de servitute de trecerea cu piciorul și auto DESCARCĂ
110Însușirea raportului de evaluare pentru imobilul identificarea nr. cadastral 51226 DESCARCĂ
111Aprobarea amplasării unor panouri de informare DESCARCĂ
112Stabilirea unor măsuri pentru creșterea albinelor în vederea protejării populației DESCARCĂ
114Numirea unui adminitrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație DESCARCĂ
115Constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile și imobile DESCARCĂ
116Aprobarea bugetului revizuit pentru implementarea proiectului DESCARCĂ
117Depunerea în cadrul Programului Interreg V-A DESCARCĂ
121Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
122Acordul Consiliului Local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă DESCARCĂ
123Modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare DESCARCĂ
125Aprobarea criteriilor de performanță actualizate pentru membrii Consiliului DESCARCĂ
126Însușirea raportului primarului privind starea economică DESCARCĂ
127Aprobarea activității desfășurată de asistenții personali DESCARCĂ
128Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil în suprafața de 8210 mp DESCARCĂ
129Amplasarea unei rețele electrice pe domeniul public DESCARCĂ
130Actualizarea indicatorilor tehnico- economici DESCARCĂ
131Modificarea art. 1 din HCL Borș nr. 73 din 30.06.2014 DESCARCĂ
132Aprobarea înfințării punctului de lucru DESCARCĂ
136Aprobarea proiectului DESCARCĂ
137Aprobarea coridorului de expropriere de declansării procedurii de expropriere a terenurilor DESCARCĂ
138Depunerea unui proiect în cadrul Programului Interreg V-A DESCARCĂ
139Aprobarea alocării prin transfer a unor sume suplimentare DESCARCĂ
140Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil în suprafața de 671 mp DESCARCĂ
141Aprobarea documentației cadastrale DESCARCĂ
142Darea acordului Consiliului Local pentru cesiunea contractului DESCARCĂ
143Desemnarea reprezentaților comunei Borș DESCARCĂ
144Prelungirea duratei de concesiunea pentru spațiile de destinație de cabinete medicale DESCARCĂ
145Modificarea și completarea HCL nr. 25/19.09.2016 DESCARCĂ
146Aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public DESCARCĂ
147Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional DESCARCĂ
151Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
152Constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere DESCARCĂ
154Aprobarea PUZ DESCARCĂ
155Aprobarea inițierii unui PUZ DESCARCĂ
156Darea acordului Consiliului Local pentru constituire ipotecă DESCARCĂ
157Prelungirea numirii d-nei KAKOCZ EMILIA DESCARCĂ
158Transformarea unor funcții publice și posturi contractuale de execuție vacante DESCARCĂ
160Aprobarea valorii de finanțare și valorii cofinanțării din bugetul local DESCARCĂ
161Aprobarea alocării prin transfer a unor sume suplimentare DESCARCĂ
165Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
166Aprobarea impozitelor și taxelor local pentru anul 2018 DESCARCĂ
167Aprobarea prin transfer a unor suplimentare în favoarea Parohiei Ortodoxe DESCARCĂ
168Preluarea în proprietatea publice a Comunei Borș DESCARCĂ
171Aprobarea documentației cadastrale DESCARCĂ
172Modificarea hcl nr. 27/28.02.2017 DESCARCĂ
176Înființarea cimitirului comunal uman din Borș DESCARCĂ
177Aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală Borș DESCARCĂ
178Implementarea proiectului "Dotarea cu utilaje și echipamente Borș" DESCARCĂ
179Implementarea proiectului "Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial" DESCARCĂ
183Aprobarea inițierii unui PUZ DESCARCĂ
184Respingerea documentației de urbanism PUZ DESCARCĂ
185Aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând domeniului privat DESCARCĂ
186Avizarea rețelei școlare pentru unitățile din învățământ preuniversitar de stat DESCARCĂ
187Darea acordului pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Borș și BIRO IREN DESCARCĂ
188Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate DESCARCĂ
189Aprobarea documentației cadastrale DESCARCĂ
190Aprobarea documentației cadastrale DESCARCĂ