Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

ANUNŢ

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile și persoanele singure pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie:

 • Familiile care au venitul lunar net pe membru de familie până la 1386 lei
 • Persoanele singure care au venitul lunar net până la 2053 lei

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 2. Copii acte de identitate ale solicitantului și membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, CIP);
 3. Copie certificate de naștere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani;
 4. Copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act notarial;
 5. Declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt și data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul;
 6. Certificat de deces – dacă este cazul;
 7. Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului – dacă este cazul;
 8. După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
 9. Documentele în baza cărora solicitantul deține locuința (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moștenitor etc.);
 10. Adeverință de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în care să se specifice salariul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri din partea instituției;
  • cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
  • cupon alocație (de stat, plasament sau alte indemnizații) din luna anterioară depunerii cererii;
  • cupon indemnizație handicap sau orice alte indemnizații/stimulente acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii;
  • cupon șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
  • venituri obținute din străinătate: contract de muncă/fluturaș de salariu;
 1. Carte de identitate/certificat de înmatriculare autoturism/motocicletă;
 2. Declarație pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);
 3. Declarație pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);
 4. Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz; – toate paginile

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile:

 • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 • terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):

 • autoturism/autoturisme si/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare:

 • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;

Terenuri/animale si/sau păsări:

 • suprafețe de teren, animale si păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie;

Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau lichizi (lemne), gaze naturale sau energie electrică, vor completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.

Formularul se găsește pe situl primăriei comunei Borș (https://primariabors.ro) sau la sediul primăriei – compartimentul de asistență socială (etajul II, biroul nr. 11).

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere împreună cu documentele doveditoare se pot depune din data de 01 noiembrie 2023 până în data de 20 noiembrie, la Primăria comunei Borș, compartimentul de asistență socială (etajul II, biroul nr. 11), după următorul program:

Luni – joi între orele 9.00 – 15.00

PRIMĂRIA COMUNEI BORŞ

BÁTORI GÉZA

PRIMAR

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Bunuri imobile

• Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
• Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

• Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
• Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
• Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
• Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
• Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
• Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
• Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

• Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri /animale și/sau păsări

• Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ACTE NECESARE

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

 

 1. Copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
 2. Copie după certificatele de naştere pentru copii sub 14 ani;
 3. Copie certificat de căsătorie;
 4. Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul;
 5. Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net + bonuri de masă realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul;
 6. Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice privind veniturile impozabile;
 7. Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 8. Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;
 9. Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;
 10. Cupon alocaţie de stat pentru copii, indemnizaţia pt. creşterea copilului;
 11. Adeverinţă şcoală/facultate care să se ateste calitatea de elev/student şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;
 12. Adeverinţă de la unităţile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare;
 13. Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;
 14. Adeverinţă Registru agricol cu terenurile deţinute;
 15. Pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere;
 16. Copie talon de înmatriculare pentru autovehicule;
 17. Copia facturii de la E-on Gaz și Electrica;
 18. Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul va anexa cererii o xerocopie după unul din următoarele documente :
 • contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contract de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contract de închiriere;
 • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • certificatul de moştenitor,
 • extrasul, certificatul sau copia cărţii funciare.