Anunț concurs – ingrijitor, perioadă nedeterminată la Cresa Castelul Povestilor “Mesevár”, localitatea Borș, jud. Bihor

CREŞA CASTELUL POVEŞTILOR „MESEVÁR”, cu sediul în localitatea Borș,  strada – nr 190/C, judeţul BIHOR organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, de execuție:

 • ÎNGRIJITOR: 1 post, conform HG 1336/ 28.10.2022.
 • Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi
 • Nivelul postului: funcţie de execuţie
 • Contractul se încheie pe durată nedeterminată.

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. are cetatenia romana;
 2. cunoaste limba romana si maghiara, scris si vorbit;
 3. are capacitate de munca deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 5. indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– studii: cel puțin studii medii

– nu necesită vechime

Concursul se va desfăşura la sediul Creşei, loc. Borș nr. 190/C, conform calendarului următor:

 •  16 octombrie 2023, data limită pentru depunerea dosarelor;
 •  18 octombrie 2023,  ora 900, proba scrisă;
 •  18 octombrie 2023,  ora 1300, proba practică.

Rezultatele probei practice vor fi afișate în data de 19.10.2023. până la ora 1600.

Rezultatele probei scrisă vor fi afișate în data de 19.10.2023. până la ora 1600.

Contestațiile se pot depune în data de 20.10.2023. până la ora 1600

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 20.10.2023. până la ora 1800.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică,
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, copie,
 • cazierul judiciar şi certificat de integritate comportamentală,
 • adeverinţă care atestă starea de sănătate.

Tematica necesară în vederea susţinerii concursului:

 • noţiuni fundamentale de igienă,
 • reguli de efectuare a curăţeniei în instituţiile de învăţământ,
 • metode de dezinsecţie şi dezinfecţie,
 • securitate şi sănătate în muncă şi psi,
 • răspunderea disciplinară,

Bibliografia:

 • Ordinul nr. 1257/2023 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014;
 • Legea 53/2003 actualizată – codul muncii „răspunderea disciplinară” – art. 247 – art. 252;
 • Legea 319 din 2006 actualizată – Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă, capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Relaţii suplimentare la sediul: la  CREŞA CASTELUL POVEŞTILOR „MESEVÁR”

Persoană de contact: BÁNÓCZI BEATRIX-NOÉMI,

telefon:  0371-422575 / 0743-857591

E-mail: [email protected]

Director,

Bánóczi Beatrix-Noémi