Informare cu privire la înscrierea copiilor la creşa Borş în anul şcolar 2023-2024

Pentru anul şcolar 2023-2024, capacitatea unităţii de învăţământ de educaţie timpurie, antepreşcolară este de 20 locuri.

Planul de şcolarizare aprobată pentru o grupă cu 20 de locuri.

Înscrierea la creşă se va face în perioada de 15-30 iunie (prima etapă) la sediul CREŞEI CASTELUL POVEŞTILOR „ MESEVAR” BORŞ, nr. 190/C, sat. Borş.

Afişarea rezultatului şi numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri va fi în data de 30 iunie 2023, ora 14.00.

La înscrierea copiilor în creşă NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE!

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR în anul şcolar 2023-2024 sunt următoarele:

 1. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
 2. copie de pe actele de identitate ale părinţilor/ reprezentantului legal;
 3. adeverinţă de angajat pentru fiecare dintre părinţi/reprezentantul legal sau adeverinţă privind perioada concediului de creştere şi îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învăţământul antepreşcolar;
 4. alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere şi care sunt analizate in timpul procesului de înscriere;
 5. declaraţie pe propria răspundere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului şcolar, următoarele documente:

 1. adeverinţă de la medicul de familie în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverinţa este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învăţământ;
 2. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unităţii.

In situaţia în care în unitatea noastră numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învăţământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei şi aplică criterii de departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii-cadru, în vederea stabilirii celor care vor fi admişi.

Criteriile generale şi specifice pentru departajarea copiilor Ia înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt:

Criteriile generale de departajare prevăzute în art.10 alin (2) din Ordinul nr. 4319/2023:

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniţi până la sfârşitul anului calendaristic în curs;
 • domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal este situat în apropierea unităţii de învăţământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
 • ambii părinţi ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; situaţiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinţilor/ reprezentanţilor legali care lucrează;
 • cel puţin unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învăţământ la zi;
 • existenţa unui document care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 • cel puţin unul dintre părinţi/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadreazăÂîn una dintre situaţiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) şomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
 • părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreţinere (până la nivelul clasei a IV-a a învăţământului primar) şi/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă în anul şcolar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 12.06.2023:

 1. Vârsta copilului (conform certificatului de naştere):
 • între 0 şi 12 luni – 2 puncte
 • între 13 şi 24 luni – 3 puncte
 • între 25 şi 30 luni – 7 puncte
 • între 31 şi 36 luni – 2 puncte
 1. Domiciliul părinţilor/reprezentanţilor legali (dovedit prin copie după actul de identitate):
 • domiciliul părinţilor/reprezentanţilor legali în Corn. Borş – 5 puncte
  (pentru fiecare părinte/reprezentant legal)
 • reşedinţa părintelui/reprezentantului legali în Corn. Borş – 2 puncte
  (pentru fiecare părinte/reprezentant legal)
 • domiciliul şi reşedinţa părinţilor/reprezentanţilor legali în afară Corn. Borş – 1 punct
  (pentru fiecare părinte/reprezentant legal)

3.Situaţia ocupaţională a părinţilor:

 1. Ambii părinţi/reprezentanţi legali să aibă loc de muncă – 10 (5+5) puncte
 2. Un părinte/reprezentant legal lucrează – 5 puncte

iar al doilea părinte/reprezentant legal Contract de muncă suspendat 0-5 puncte, calculate
astfel:

 • reluarea activităţii înainte de luna octombrie 2023 – 5 puncte
 • reluarea activităţii din luna octombrie 2023 – 4 puncte
 • reluarea activităţii din luna noiembrie 2023 – 3 puncte
 • reluarea activităţii din luna decembrie 2023 – 2 puncte
 • reluarea activităţii din luna ianuarie 2024 – 1 punct
 • reluarea activităţii după luna februarie 2024 – 0 puncte

c.) Părintele/reprezentantele legal unic să aibă loc de muncă – 10 puncte

părinte/reprezentant legal unic cu raport de muncă suspendat 0-10 puncte, calculate astfel:

 • reluarea activităţii înainte de luna octombrie 2023 – 10 puncte
 • reluarea activităţii din luna octombrie 2023 – 8 puncte
 • reluarea activităţii din luna noiembrie 2023 – 6 puncte
 • reluarea activităţii din luna decembrie 2023 – 4 puncte
 • reluarea activităţii din luna ianuarie 2024 – 2 puncte
 • reluarea activităţii după luna februarie 2024 – 0 puncte

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

Program de înscriere în perioada sus menţionată zilnic de luni până vineri:

Luni – joi între orele 8:00-18:00
Vineri între orele 8:00-17:00

Pentru mai multe informaţii sau nelămuriri vă rugăm sunaţi la persoana de contact,
Kirâly Krisztina – 0745015276.