l. lnformatii generale privind concedentul

Comuna  Bors , Judelul Bihor ,  cod fiscal: 4390526 , Telefon   0259/316155  invita  ofertantii interesati sa  participe la licitatia publica deschisa pentru  concesionarea unui imobil  reprezentand teren  in suprafata de 563/658   mp  ,  aflat in domeniul public  al Comunei Bors ,   identificat  prin nr. Cadastral 65113 Bors  , in scopul desfasurarii de activitati  economice  (servicii – logistica – corp administrativ)

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii

Concesionarea  unui  teren  aflat in domeniul public  al Comunei  Bors , Judetul Bihor  , identificat prin nr. Cadastral 65113 Bors   , in scopul desfasurarii  de activitati  economice ( servicii – logistica – corp administrativ)

3. Informatii privind documentatia de atribuire

Se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea   prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

– La cerere, de la sediul instituliei – Compartimentul Achizitii publice

3.2. Costul si conditiile de plata pentru obfinerea acestui exemplar, unde este cazul:

-pentru caietul de sarcini: 50 lei;

-taxa de participare: 200 lei;

– garantia de participare: 500  lei

3.3. Data  limita privind solicitarea clarificirilor: 25.07.2022 , ora 12.00.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor  28.07.2022 ,  ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei  Bors , Compartimentul Achizilii publice din cadrul Primdriei comunei  Bors , judetul  Bihor

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depuse fiecare oferta:

Se depun intr-un singur exemplar, in doua  plicuri sigilate

– unul exterior si unul interior

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

28.07 .2022 , ora 11:00 la sediul  Primariei  comunei Bors , judetul Bihor

6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute

Sectia  de Contencios Administrativ a Tribunalului  Bihor

7. Data transmiterii anuntului de licitatie in vederea publicarii

05.06.2022

REPREZENTANT LEGAL

PRIMAR

Batori Geza