l. lnformatii generale privind concedentul

Comuna  Bors , Judelul Bihor ,  cod fiscal: 4390526 , Telefon   0259/316155  invita  ofertantii interesati sa  participe la licitatia publica pentru  concesionarea unui imobil  reprezentand teren  in suprafata de 1000  mp  ,  aflat in domeniul privat al Comunei Bors ,   identificat  prin nr. Cadastral 59888 Bors  , in scopul desfasurarii de activitati  economice  in Parcul industrial Bors

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii

Concesionarea unui imobil aflat in domeniul privat al Comunei Bors, Judetul Bihor, situat in Parcul industrial Bors, identificat prin nr. Cadastral 59888 Bors, in scopul desfasurarii de activitati economice

3. Informatii privind documentatia de atribuire

Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
– La cerere, de la sediul instituliei, Compartimentul Achizitii publice
3.2. Costul si conditiile de plata pentru obfinerea acestui exemplar, unde este cazul:
-pentru caietul de sarcini: 50 lei;
-taxa de participare: 50 lei;
– garantia de participare: 200 lei
3.3. Data limita privind solicitarea clarificirilor: 05.07.2022 , ora 12.00.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor 11.07.2022 ora 10:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primdria comunei Bors , Compartimentul Achizilii publice din cadrul Primdriei comunei Bors , judetul Bihor
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depuse fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate
– unul exterior si unul interior

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

11.07.2022 , ora 12:00 la sediul Primariei comunei Bors , judetul Bihor

6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor

7. Data transmiterii anuntului de licitatie in vederea publicarii

16.06.2022

REPREZENTANT LEGAL

PRIMAR

Batori Geza